Skip to main content
Search
Gaeilge English

Mar atá Éireannaigh ag Dul i gCion ar an Domhan Mór

Cuireann sé bród an domhain orainn nuair a fheicimid an chaoi ina bhfuil Éireannaigh ag dul i gcion ar an domhan mór. Bíonn cumaí éagsúla, nuálacha ar an obair seo agus is iomaí slí ina dtéann sí i gcion ar dhaoine eile.

Cé nach bhfuil an t-oileán mór, tá tionchar an-mhór ag Éireannaigh ó thaobh ceisteanna domhanda de. Freagraímid go comhbhách agus bíonn ár muintir ag obair ag líne thosaigh na dtubaistí daonnúla. Táimid bródúil as ár dtrúpaí cosanta a fhónann mar choimeádaithe domhanda síochána do na NA, agus táimid buíoch díobh.

Cé nach náisiún mór sinn, táimid sásta rannchuidiú mór a thabhairt nuair a theastaíonn sin. Seo thíos roinnt samplaí de na bealaigh ina ndéanann Éireannaigh difríocht.

An Tionchar Atá ag Ár Ról sna NA

Trí bheith rannpháirteach go gníomhach sna NA bíonn tionchar domhanda againn. Nuair a toghadh ar Chomhairle Cearta Daonna na NA sinn ar feadh na mblianta 2013-2015 bhí ardán suntasach againn chun cearta daonna a mholadh. Ghlac muid ról lárnach sa phróiseas chun na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a aontú in 2015, chuaigh i ngleic leis na cúiseanna iomadúla leis an mbochtanas, leis an éagóir agus leis an díobháil don phláinéad.

Is Coimeádaithe Síochána agus Bróicéirí Síochána Sinn

Ó 1958 i leith, tá ár bhFórsaí Cosanta tar éis bheith i láthair in oibríochtaí tacaithe síochána, sa Mheán Oirthear den chuid is mó. Tá ár bpearsanra cosanta tar éis bheith ag fónamh i dtíortha ar fud an domhain, tíortha ar a n-áirítear Meiriceá Láir, an Rúis, an Iar-Iúgslaiv, an Chambóid, an Liobáin, an Iaráin, Iaráic, an Afghanistan, Kuwait, an Namaib, an Sahára Thiar, an Libéir agus Tíomór Thoir.

I mí Mheán Fómhair 1993, luaigh Rialtas na hÉireann arís róil na bhFórsaí Cosanta agus shainmhínigh ceann díobh mar: "Páirt a ghlacadh i misin de chuid na Náisiún Aontaithe ar son chúis na síochána idirnáisiúnta." Léirítear stádas ard na bhFórsaí Cosanta Éireannacha aidir le Coimeád na Síochána ag na NA leis na poist shinsearacha ar ceapadh pearsanra míleata Éireannach orthu san am a chuaigh thart.

Cuidiú le Daoine Eile Cuidiú Leo Féin

Tá an-chuid dár saoránaigh ag obair go deonach thar lear faoi láthair chun cuidiú leo siúd a bhfuil an bochtanas i ndán dóibh gach lá a thagann. Is rannchuidiú an-inbhraite í le saol níos córa agus níos cothroime a chruthú an obair dheonach, agus is cabhair í chun cur ar chumas na ndaoine i dtíortha bochta todhchaí a thógáil dóibh féin.

Tabhair cuairt ar Cúnamh Éireann chun tuilleadh a fháil amach faoi céard tá i gceist leis an obair dheonach agus fiosraigh roinnt staidéar cáis ar na cláir atá curtha i bhfeidhm.

Aitheantas a Thabhairt dá bhfuil Bainte Amach ag Ár Saoránaigh Thar lear

Aithnítear an obair a dhéantar thar lear thar ár gceann trí Dhuais an Uachtaráin don tSeirbhís Oirirc i gcomhair Éireannach Thar Lear. Bronntar an duais seo gach bliain orthu siúd a bhfuil cónaí orthu lasmuigh d’Éirinn. Aithníonn sé seirbhís a tugadh, bíodh sin don tír ina bhfuil siad nó do phobail Éireannacha thar lear. Is cuma an saoránaigh Éireannacha iad nó an bhfuil siad i dteideal saoránacht Éireannach bheith acu nó an de bhunadh Éireannach iad – tuilleann obair dhian, fuinneamh agus tiomantas na n-ainmnithe ár mbuíochas agus ár n-urraim.

I measc na gcatagóirí faoina féidir le daoine bheith ainmnithe, tá na healaíona, cultúr agus spórt, an gnó agus an t-oideachas, oibreacha carthanacha, tacaíocht don phobal Éireannach, an tsíocháin, an t-athmhuintearas agus an fhorbairt, agus an eolaíocht, an teicneolaíocht agus an nuáil. Seiceáil amach scéalta cuid de na buaiteoirí go dtí seo ar YouTube.

Tionscadail a Mhaoiniú a Thacaíonn le Pobail Dhomhanda Éireannacha

Tá sé mar aidhm ag Clár Tacaíochta na nEisimirceach tionscadail a mhaoiniú a mbeidh tionchar soiléir acu maidir le tacú agus tógáil na bpobal domhanda Éireannach. Sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála bainistíonn agus comhordaíonn an tAonad do na hÉireannaigh Thar Lear an clár seo, i gcomhpháirtíocht le hambasáidí agus consalachtaí na hÉireann thar lear. Fan suas chun dáta le nuacht maidir leis an bpobal domhanda Éireannach ar Twitter.