Skip to main content
Search
Gaeilge English 日本語

Cén Chuma atá ar an Ard-Oideachas in Éirinn?

Tá seacht n-ollscoil, 14 Institiúid Teicneolaíochta, agus seacht gColáiste Oideachais i gcóras Ard-Oideachais na hÉireann.

Anuas air sin, cuireann institiúidí tríú leibhéal eile oideachas speisialtóra ar fáil i réimsí amhail ealaín agus dearadh, leigheas, staidéar gnó, forbairt tuaithe, diagacht, ceol agus dlí.

Ceannaire Domhanda san Ard-Oideachas

In Éirinn, aithnítear go forleathan go bhfuil ról lárnach ag an oideachas le go n-aithneofaí an tír as nuálaíocht, fiontar iomaíoch agus sármhaitheas acadúil leanúnach, agus gur áit mhealltach atá inti le cónaí agus le bheith ag obair inti ina bhfuil ardchaighdeán maireachtála, beogacht chultúrtha agus struchtúir shóisialta chuimsitheacha.
Is é an fhís atá leis an Straitéis Náisiúnta don Ard-oideachas go dtí 2030 go mbeimis inár gceannaire nuálaíochta domhanda ag spreagadh geilleagair láidir inbhuanaithe agus sochaí níos fearr, a mbeidh na nithe a leanas mar bhuntaca leo:

  • Léiriú sármhaitheasa sa taighde i réimsí atá tábhachtach go straitéiseach trína n-ábharthacht don gheilleagar agus don tsochaí, agus an tionchar a bhíonn aige orthu
  • Buntús fiontair nuálach agus atá iomaíoch go hidirnáisiúnta, ina bhfuil fostaíocht, díolacháin agus onnmhairithe ag fás
  • Stór aitheanta tallainne i gcóras taighde poiblí na hÉireann agus i dtionscal a bhaineann an leas is fearr as malartú tallainne agus eolais
  • Éiceachóras nuálach comhleanúnach ciallmhar, a fhreagraíonn do dheiseanna atá ag teacht chun cinn, a sheachadann tionchar breisithe trí eolas a chruthú agus a chur i bhfeidhm
  • Córas taighde atá iomaíoch go hidirnáisiúnta a fheidhmíonn mar mhaighnéad agus mar spreagadh don tallann agus don tionscal

Solúbthacht agus Bheith Seasmhach don Todhchaí

Tá an t-oideachas in Éirinn ag athrú. Beidh solúbthacht, comhpháirtíocht leis an tionscal agus rogha níos mó soláthair agus modhanna foghlama ar fáil dár gcohórt mic léinn atá ag éirí níos ilghnéithí i gcónaí.

Sa scór blianta amach romhainn, feicfear athrú ó bhonn inár gcóras oideachais a chinnteoidh go nascann an t-ardoideachas ar bhealach níos éifeachtúla le riachtanais shochaíocha, gheilleagair agus fiontair níos leithne. Bainfear amach é seo trínár bhfoireann; trí cháilíocht ár gcéimithe; trí ábharthacht ár dtaighde agus tríd an gcumas atá againn chun iad sin a aistriú ina bpoist ardluacha agus ina dtairbhí iarbhír dár saoránaigh.

Chun tuilleadh a fhoghlaim, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an Údaráis um Ard-Oideachas .